Showcases

Background Image

ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Офисът за технологичен трансфер на знания е модерен иновативен център за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на качество на атмосферния въздух (КАВ), енергийно потребление и емисии парникови газове на местно ниво в района на Балканите чрез използване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии.

 

УСЛУГИ

•    Изпитване качеството на атмосферния въздух – фини прахови частици (ФПЧ10, ФПЧ2,5) и азотни оксиди (NO, NO2, NOx)
•    Инвентаризация на емисии по сектори
•    Дисперсионно моделиране на качеството на въздуха и оптимизационни сценарии
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за качеството на въздуха – чл. 27 от ЗЧАВ
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за възобновяеми енергийни източници и биогорива – чл. 10 от ЗВЕИ
•    Разработване и актуализиране на общински програми и планове за енергийна ефективност – чл. 11 от ЗЕЕ
•    Метеорологични и климатични изследвания
•    Прогнозно и прединвестиционно моделиране влиянието на инфраструктурни проекти върху КАВ;
•    Проверка на оплаквания за превишаване пределнодопустимите концентрации в зони, където няма автоматични измервателни станции
•    Моделиране на замърсяване при бедствия и аварии и изготвяне на оптимизационни сценарии за евакуация на населението

 

Нашето техническо оборудване

IMG 2577 opsis PM sempler no airviro
Мобилна лаборатория за качество на
атмосферния въздух, обезпечена с метеорологична мачта
Семплери за измерване концентрациите на ФПЧ2.5 и ФПЧ10
Семплер за измерване
концентрациите на NO, NO2, NО
Система за управление на КАВ-Airviro с 13 дисперсионни модела

 

 ИЗМЕРВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА:

•  Измерване на КАВ във всяка една точка
•  Измервания за изискванията на комплексни разрешителни на предприятия, с цел анализ, по сигнали, на места без стационарни станции
•  Измерване концентрациите на основните замърсители– ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO, NO2, Nox
•  Измерване на метеорологични параметри – температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно налягане


ДИСПЕРСИОННО МОДЕЛИРАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Центърът използва най-разпространената и функционална система за управление на КАВ в света – Airviro. Системата съдържа 13 дисперсионни модела (AEROMOD, Austal 200, CALPUF, Noise screening ISO 9613-2, OSPM Street canyon, SMHI: Danard Wind Model, street canyon, Dispersion, Grid, Heavy Gas, MATCH, Receptor, Gauss).


•  Моделирането може да се извърши за дадена община или за по-големи и по-малки териториални единици.
•  Моделирането покрива всички изисквания на общинските програми за опазване чистотата на атмосферния въздух.
•  Моделирането може да бъде статистическо, близко до реалното време или прогнозно като позволява тези симулации да се използват при взимането на управленски решения.

 

.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.