Showcases

Background Image

Лабораторията за изпитване на твърди биогорива и компост (ЛИТБК) към Енергийна Агенция-Пловдив е оборудвана с нова съвременна високочувствителна аналитична апаратура - производство на водещи фирми за аналитична, изследователска и експертна дейност в областта твърдите биогорива, компоста и качеството на атмосферния въздух.

 
Изпитвателната лаборатория предлага следните услуги:
  • Вземане на проби
  • Изпитване и сертификация на биогорива и компост съгласно международните стандарти
  • Обучение
  • Осигуряване на техническа и консултанска помощ за:
            - фирми, произвеждащи твърди биогорива от дървесна или селскостопанска отпадна биомаса;
            - за производители на котли;
            - за собственици на гори и земи;
            - за търговци на биогорива и торове;
            - за заинтересовани национални институции - МОСВ, общините, ИАГ, МИЕТ.
  • Оценка на ресурсите на биомаса
  • Проучване за доставка на биогорива и консултиране за инсталации на биомаса
  • Консултации за техническо оборудване за площадки за биомаса и услуги по търгове.

 

Апаратурата, която използваме:

IMG 0105 IMG 0111 IMG 0113 2
Ситова машина
Адиабатна калориметрична
бомба
Уред за определяне на
механична стабилност

 IMG 0121

 IMG 0127

 

icp ces

 

Йонен хроматограф CHN-анализатор ICP-OES Анализатор 

 

АНАЛИЗ НА ТВЪРДИ БИОГОРИВА

•  съдържание на влага - БДС EN 14774, част 1-3
•  насипна плътност – БДС EN 15103
•  съдържание на финни частици <3,15 mm – БДС EN 14149-2
•  разпределение на частиците по големина – БДС EN 14149-1
•  калоричност – БДС EN 14918
•  механична стабилност – БДС EN 15210, част 1-2
•  съдържание на пепел – БДС EN 14775
•  съдържание на летливи вещества – БДС EN 15148
•  съдържание на обща сяра и хлор – БДС EN 15289
•  съдържание на въглерод, водород, азот – БДС EN 15104
•  съдържание на Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti – БДС EN 15290
•  съдържание на As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и
Zn – БДС EN 15297

АНАЛИЗ НА КОМПОСТ

•  рН - БДС EN 15933
•  електропроводимост - БДС EN 13038
•  съдържание на влага - БДС EN 15934
•  съдържание на органичен въглерод (ТОС) - БДС EN 15936
•  разпределение на частиците по големина (ситов
анализ) - БДС EN 15428
•  съдържание на азот по Kjeldahl - БДС EN 16169
•  определяне на общ азот по метода на сухото
изгаряне - БДС EN 16168
•  усвояване на разтворими в царска вода фракции и
елементи - БДС EN 16174
•  определяне на елементи с ICP-OES - СД CEN/TS 16170
•  откриване и преброяване на Е. coli - СД CEN/TS 16193
•  откриване и преброяване на Salmonella - СД CEN/TS 15215-3

 

 

 

.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.