Showcases

Background Image

Екипът на Центъра има богат опит в инвентаризация на емисии по сектори (индустрия, транспорт, домакинства, т.н.) въз основа на съвременни енергийни модели за проучвания и оценки.

Центърът използва най-разпространената и функционална система за управление на КАВ в света – Airviro. Системата съдържа 13 дисперсионни модела (AEROMOD, Austal 2000, CALPUF, Noise screening ISO 9613-2, OSPM Street canyon, SMHI: Danard Wind Model, street canyon, Dispersion, Grid, Heavy Gas, MATCH, Receptor, Gauss).

Дисперсионното моделиране може да се извърши за даден квартал, община или регион. То покрива всички изисквания на общинските програми за КАВ.

Моделирането може да бъде статистическо, близко до реалното време или прогнозно, като позволява тези симулации да се използват при взимането на управленски решения.

.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.